พิมพ์

 

  Customers

 

 

                            CP ALL (1ton REEFER)

 

                             CP ALL (2ton KaruBo)

 

                    SCG Yamato Express (1ton DRY)

 

                SCG Yamato Express (1ton REEFER)

                         United Foods (2ton DRY)

 

                              IKEDA  (10Doors)

    BANGKOK COLD STORAGE SERVICE (1ton REEFER)

 

     BANGKOK COLD STORAGE SERVICE (10Doors)

                            Yakult (2ton Reefer)

 

                         Yakult (4ton Reefer)

                            Yakult (10ton Reefer)

 

                 KOKUBO ROCK-ICE (1ton Reefer)
 
                      INTER EXPRESS (10ton Reefer)                               AAL (2ton KaruBo)